Na łamach recenzowanego czasopisma Medical Science Pulse ukazał się artykuł „The effects of physiotherapy using proprioceptive neuromuscular facilitation techniques on the gait of patients after hip and knee arthroplasty: a case report” autorstwa: Antonina Kaczorowska, Jolanta Kaboth, Ewelina Lepsy, Agata Mroczek.

Streszczenie w języku polskim

Wstęp

Dużym problemem pacjentów po endoprotezoplastyce są zaburzenia chodu w wyniku zabiegu operacyjnego. Po zabiegu znacząco zmniejsza się prędkość chodu, rytmiczność lokomocji oraz długość kroków. Jedną z metod terapeutycznych stosowanych w reedukacji chodu jest proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF). 

Cel pracy

Celem pracy jest sprawdzenie efektów terapii chodu metodą PNF u pacjentki po endoprotezoplastyce obu stawów biodrowych i stawu kolanowego.

Studium przypadku

Badaniami objęto jest 60-letnią pacjentkę, u której ze względu na zaawansowaną chorobę zwyrodnieniową stawów przeprowadzono alloplastykę obu stawów biodrowych i prawego stawu kolanowego. 

Zarówno przed rozpoczęciem terapii, jak i po zakończeniu oceniono:

  • zakresów ruchów obu stawów biodrowych i obu stawów kolanowych w płaszczyźnie strzałkowej za pomocą goniometru,
  • symetrię obciążenia kończyn dolnych za pomocą testu dwóch wag,
  • ryzyko upadków za pomocą testu “Wstań i idź”,
  • równowagę i chód według skali Tinetti,
  • intensywność bólu za pomocą wizualnej skali analogowej VAS.

Rehabilitacja pacjentki składała się z 15 terapii metodą PNF. Wykorzystano wzorce miednicy oraz łopatki. Zastosowano także stabilizację górnej i dolnej części tułowia, lifting – wzorzec wyprostny tułowia, przenoszenie ciężaru ciała pomiędzy kończynami, pracę w fazie podporu, torowanie fazy przenoszenia, chód w przód, w tył, w bok oraz chód po schodach.

Wyniki

Po terapii poprawiły się zakresy ruchomości zgięcia w obu stawach biodrowych i kolanowych. Wskaźnik symetryczności kończyn dolnych zmniejszył sie z 1,167 do 1,121. Suma punktów uzyskanych w teście Tinetti przed terapią wynosiła 22 punkty, a po terapii – 26 punktów. 

Pozytywnym skutkiem terapii było także zmniejszenie dolegliwości bólowych stawów. Przed terapią pacjentka oceniała ból na 6 w skali VAS, a po terapii na 4. Tylko wynik uzyskany w teście “Wstań i idź” po badaniu był wyższy o 0,5 s niż przed terapią.

Rehabilitacja metodą PNF wpłynęła na poprawę chodu i stanu funkcjonalnego pacjentki po endoprotezoplastyce stawów biodrowych i stawu kolanowego. Potrzebna jest kontynuacja badań, przeprowadzona na większej liczbie osób. 

Wsnioski

Artykuł jest opisem przypadku terapii z wykorzystaniem metody PNF w rehabilitacji pacjentki po endoprotezoplastyce stawu biodrowego i kolanowego.

Cała publikacja w języku angielskim kliknij.

Jeśli artykuł okazał się pomocny – udostępnij!