Mamy to! Rozdział w monografii!!

Jak to określiła koleżanka z zespołu: “Żniwa” – tak żniwa!!!!

To jest naprawdę dobry rok. A dopiero się rozkręcamy. Mogę śmiało powiedzieć, że na sukces składa się wiele czynników. Ale bez efektywnej pracy zespołowej nie byłoby to możliwe.

Działając w zespole można maksymalnie wykorzystać potencjał każdej osoby i uzyskać efekt synergii. Synergię można określić jako współdziałanie różnych czynników, którego efekt jest większy niż suma poszczególnych oddzielnych działań.

W monografii “Medycyna, zdrowie a styl życia. Człowiek wobec wyzwań w XXI wieku (Edycja II)” pod redakcją Naumowicz M. (Łódź-Kielce: Wydawnictwo Naukowe Archegraph, 2021; 41-55) ukazał się nasz rozdział. Jest to wspólna praca naukowców z Uniwersytetu Opolskiego i Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

To nasza pierwsza, ale myślę, że nie ostatnia wspólna publikacja.

Streszczenie

Wstęp. Styl życia jest jednym z czynników wpływających na proces starzenia się. Na proces starzenia się wpływa wiele czynników takich jak: istniejące lub przebyte choroby, urazy, charakter i warunki wykonywanej pracy zawodowej, nawyki i styl życia, poziom wykształcenia, stan cywilny, warunki materialne. Z upływem lat w organizmie człowieka dochodzi do fizjologicznych zmian we wszystkich układach pogarszających jego funkcjonowanie. 

Cel. Celem pracy jest analiza stylu życia, uwarunkowań rodzinnych i ocena poziomu aktywności fizycznej seniorów w wieku późnej starości.

Materiał i metody. Badaną grupę stanowili mężczyźni (n=33) i kobiety (n=67) w wieku od 80–93 lat, średnia wieku 82,97 lat. Zmierzono masę i wysokość ciała oraz obliczono wskaźnik BMI. Do oceny poziomu aktywności fizycznej użyto Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (International Physical Activity Questionnaire; IPAQ). Zastosowana wersja – krótka – zawiera 7 pytań odnoszących się do wszystkich wariantów rodzajów aktywności fizycznej powiązanych z codziennym życiem, pracą i wypoczynkiem. Rodzaj aktywności fizycznej został wyrażony za pomocą współczynnika intensywności (Metabolic Equivalent of Work; MET). 

Podsumowanie. W świetle przedstawionych wyników, pomimo licznych działań i programów promujących  zdrowy aktywny styl życia osób w wieku starszym, stwierdzić należy, że informacje te w niewielkim stopniu trafiają do seniorów zamieszkujących małe miejscowości. Wśród tych osób należałoby wprowadzić programy interwencyjne, które wpłyną na tak silnie uwarunkowany bierny wypoczynek i tylko sezonową aktywność fizyczną zastępując je wzorami zachowań kształtujących nawyki systematycznego i świadomego podejmowania wysiłku fizycznego. Konieczne jest także zmaksymalizowanie budowania programów wsparcia dla tej grupy wiekowej szczególnie na terenach wiejskich w zakresie aktywnego, zdrowego stylu życia związanego z systematycznym i zaplanowanym wysiłkiem fizycznym.

Zainteresowały Cię badania? Chcesz się dowiedzieć jakie były wyniki badań? Skontaktuj się 🙂