Na łamach recenzowanego czasopisma Medical Science Pulse ukazał się artykuł “Musculoskeletal pain in professional symphony orchestra musicians” autorstwa: Antonina Kaczorowska, Agata Mroczek, Ewelina Lepsy, Magdalena Kornek, Agnieszka Kaczorowska, Monika Kaczorowska, Karolina Lepsy.

Cała publikacja w języku angielskim kliknij

Streszczenie w języku polskim

Wstęp. Muzycy są szczególnie narażeni na różne problemy zdrowotne związane z układem mięśniowo-szkieletowym. Niewielka liczba badań w Polsce, na temat różnic odnośnie dolegliwości bólowych mięśniowo-szkieletowych pomiędzy płciami, dotyczy dorosłych profesjonalnych muzyków kobiet i mężczyzn.

Cel badań. Celem pracy jest ocena i porównanie dolegliwości bólowych u profesjonalnych polskich muzyków kobiet i mężczyzn, a także analiza związków stopnia natężenia i częstotliwości bólu z czasem poświęcanym na grę i stażem gry na instrumencie.

Materiał i metody. Badaniami objęto 60 profesjonalnych instrumentalistów, w tym 26 mężczyzn i 34 kobiety. Dokonano oceny natężenia bólu w skali VAS. Badani ocenili także częstotliwość występowania dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego oraz lokalizację bólu. Uzupełnieniem były pytania dotyczące liczby godzin gry na instrumencie tygodniowo oraz stażu gry w latach. Ponadto zmierzono masę i wysokość ciała oraz obliczono wskaźnik BMI.

Wyniki. Większość badanych osób – 94% kobiet i 69% mężczyzn zgłosiło występowanie dolegliwości bólowych ze strony układu mięśniowo-szkieletowego. Kobiety odczuwały istotnie większe dolegliwości bólowe, oceniane w skali VAS (p=0,036), a także istotnie częściej cierpiały na dolegliwości mięśniowo-szkieletowe (p=0,002)w porównaniu do mężczyzn. Stwierdzono istotne dodatnie korelacje pomiędzy liczbą godzin gry tygodniowo (r=0,28) oraz stażem gry na instrumencie (r=0,38), a oceną bólu w skali VAS (r=0,57). Ponadto stwierdzono ujemne korelacje pomiędzy wysokością ciała (r=-0,45) oraz masą ciała (r=-0,36) a częstotliwością dolegliwości bólowych


Wnioski. Objawy mięśniowo-szkieletowe są bardzo rozpowszechnione wśród profesjonalnych muzyków, zwłaszcza wśród kobiet instrumentalistów. Im większa liczba godzin gry tygodniowo a także im dłuższy staż gry, tym większy stopień natężenia bólu oraz większa częstotliwość występowania dolegliwości. Przyszłe badania powinny mieć na celu ocenę częstości występowania i czynników ryzyka zaburzeń mięśniowo-szkieletowych związanych z grą na instrumencie w różnych grupach muzyków.


Jeśli artykuł okazał się pomocny – udostępnij!