Przyrządy antropometryczne

Przyrządy antropometryczne to narzędzia i urządzenia używane do pomiarów antropometrycznych, czyli pomiarów cech ciała ludzkiego, takich jak wysokość i masa ciała, obwody, długość kończyn, proporcje ciała itp. Te pomiary są ważne w wielu dziedzinach, w tym w naukach medycznych, sporcie, antropologii, ergonomii, projektowaniu odzieży, badaniach nad rozwojem dziecka oraz w wielu innych dziedzinach. Przyrządy antropometryczne pomagają zbierać dokładne i wiarygodne dane dotyczące ciała ludzkiego.

Antropometr (A)

Antropometr (A) – jest to przyrząd, który służy głównie do pomiarów wysokościowych, rozpiętości ramion, długości kończy, pomiarów poszczególnych odcinków ciała oraz wysokości punktów antropometrycznych. 

Antropometr

Cyrkiel kabłąkowy duży (CKD)

Cyrkiel kabłąkowy duży (CKD) służy do pomiaru odległości pomiędzy punktami położonymi na powierzchniach sferycznych głównie tułowia (np. szerokość barków, szerokość i głębokość klatki piersiowej). Zbudowany jest z dwóch kabłąkowo wygiętych ramion i linijki z podziałką umieszczoną prostopadle do nich.

Cyrkiel kabłąkowy mały (CKM)

Cyrkiel kabłąkowy mały (CKM) – służy do pomiarów odległości między dwom punktami, głównie głowy i czaszki (np. szerokości głowy, szerokości nasad kości długich, szerokości stóp). Zbudowany jest z dwóch połączonych ruchomo ramion i linijki z podziałką.

Cyrkiel liniowy (suwak) (SL)

Cyrkiel liniowy (suwak) (SL) – służy do pomiaru odległości między dwoma punktami krótszych odcinków ciała (np. wysokości twarzy, wysokości nosa, długości i szerokości rąk i stóp). Składa się z ramienia dłuższego (o długości 250-350 mm) i dwu prostopadłych do niej krótkich ramion (poprzecznych), z których jedno jest nieruchome i wyznacza punkt zerowy przyrządu.

Suwak liniowy

Taśma antropometryczna (T)

Taśma antropometryczna (T) – służy do pomiarów łuków i obwodów. Metalowa, elastyczna taśma pozwala odczytywać wyniki z dokładnością do 1 mm lub z tworzywa sztucznego (ceratowa) do 5 mm. Taśmy metryczne służą do mierzenia obwodów ciała.

Taśma antropometryczna

Fałdomierz/kaliper (F) (K)

Fałdomierz/kaliper (F) (K) – służy do pomiarów grubości fałdów skórno-tłuszczowych. Istnieje wiele typów fałdomierzy. Jego szczęki zaciskają się na fałdzie ze stałą siłą (określoną w g/mm2, np. 10 g/mm2). Dokładność odczytu w zależności od producenta wynosi 0,01 do 0,5 mm. Przed przystąpieniem do pomiarów należy sprawdzić, czy sprzęt jest właściwie wykalibrowany.

Fałdomierz typu Haperden
Fałdomierz elektroniczny

Waga lekarska

Waga lekarska (W) służy do określenia masy ciała, z dokładnością do 50 lub 100 g.

black and silver electronic device
Waga lekarska

Bibliografia

  1. Malinowski A., Bożiłow W.: Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1997